PERSONVERN og COOKIES

Personvernerklæring

Om behandlingsansvarleg
Denne personvernerklæringa gjeld for personopplysningar som registrerast i samband med kjøp av varer på nettstaden https://lyngihaaret.no Lyng er behandlingsansvarleg for personopplysningar som samlast inn. Våre kontaktopplysningar finner du på vår heimeside https://lyngihaaret.no

1. Formålet med å samla inn personopplysningar
Du kan kjøpa Lyng sine produkt på nett med og utan brukarprofil. Vel du å registrera deg, må du laga deg ein personleg brukarprofil med ditt mobiltelefonnummer, e-postadressa di og namnet ditt. Formålet med å behandla personopplysningane er for å oppfylla våre avtalar med deg. Slik tek me vare på både dine og våre interesser når du gjer ein produktbestilling i vår nettbutikk. Vidare kan personopplysningane nyttast til å senda deg kommunikasjon, som for eksempel ein e-post ang. kjøpet ditt.
Behandlinga av dine personopplysningar skjer i tråd med samtykka som du har gitt og vert behandla i samsvar med personopplysningslova, bokføringslova og eventuelle andre relevante lover.
2. Kva opplysningar samlar me inn
Lyng behandlar personopplysningar som du har gjeve opp ved registrering av din brukarprofil, som namn, telefonnummer, e-postadressa, kjønn, fødselsdato og di postadresse. Ynskjer du å endra desse opplysningane gjer du det ved å logga deg inn på din “profil” via vår heimesida.
Me behandlar også opplysningar om din kjøpshistorikk i nettbutikken. Dette er for eksempel tid og dato for når du kjøpte varer, kva desse kosta og korleis du betalte.
Din respons på generelle kampanjar, e-post og innloggingsaktivitet på nett og i app kan bli lagra.
3. Korleis me nyttar dine opplysningar
Me nyttar personopplysningane du sjølv har registrert, og opplysningar som oppstår når du handlar i nettbutikken, for å kunne oppfylla våre avtalar med deg. Det gjeld for til dømes produkt du har kjøpt i nettbutikken.
Når du gjer ein bestilling i nettbutikken, vil du alltid få ein stadfesting på e-post frå oss. Når kjøpet er gjennomført vil du få ein kvittering og anna relevant informasjon på e-post.
I tråd med dine samtykker til kommunikasjon vil Lyng kunne senda deg tilbod og anna type målretta kommunikasjon som me meiner er relevant for deg. For eksempel kan slik kommunikasjon sendes via SMS, e-post eller i andre digitale kanalar, som Facebook, Instagram etc.
4. Kven deler Lyng opplysningane med (utlevering)
Personopplysningar som du registrerer hjå Lyng utleverast ikkje til andre verksemder eller organisasjonar utan at du har gitt eit frivillig, aktivt og informert samtykke til utlevering.
5. Kven behandlar dine personopplysningar (databehandlarar og under-databehandlarar)
Lyng nyttar seg av Bambora som betalingsløysing og Woo Commerce, integrert av Pagelook. WooCommerce ein nettbutikkløysing i Europa, og behandlinga av dine registrerte personopplysningar regulerast av ein Databehandlaravtale inngått mellom Lyng og Pagelook AS.
Vidare bidreg andre selskap i behandlinga av personopplysningar på vegne av Pagelook AS, og opplysningane behandlast i tråd med inngåtte databehandlaravtaler der sikkerheita på dine personopplysningar har fyrsteprioritet.
6. Endringar
Lyng kan endra samtykkevilkår og personvernerklæring for å fylgja nye rettslige krav, og på grunn av endringar i vår eigen praksis for innsamling og behandling av personopplysningar. Ved endringar som krev ditt samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du loggar deg inn på din “profil”.
7. Dine rettigheiter
Du kan når som helst redigera dine kontaktopplysningar og trekkja tilbake eller gje samtykke til kommunikasjon når du er logga inn på din “profil” via vår heimesida. Som innlogga brukar har du innsyn i dine personopplysningar og din.
Ønsker du å få tilsendt alle personopplysningar me har lagra om deg må du kontakta oss direkte, eller logga deg inn på din “profil” via nettsida vår.
Viss du vil endra opplysningar som du ikkje sjølv kan endra ved innlogging via vår heimesida, for eksempel mobilnummeret ditt, må du ta kontakt med oss. Ynskjer du å krevja at dine personopplysningar skal bli sletta, kan du kontakta Lyng på telefon eller e-post. Kontaktopplysningar finner du på https://lyngihaaret.no Dersom du krev dataportabilitet, som er retten til å ta med seg eigne personopplysningar til ein anna verksemd, gjeld denne retten berre personopplysningar som du sjølv har gitt oss. Det vil sei kontaktinformasjonen din.
8. Samtykkje
Har du gjeve oss ditt samtykkje til direkte marknadsføring i digitale kanalar vil e-postadressa di kunne nyttast til å senda deg nyheitsbrev, samt til å nå deg med relevante marknadsføringsbodskap i kanalar som Facebook, Instagram (custom audience) og Googles søk og diplaynettverk (customer match).
Samtykkje til direkte marknadsføring kan gis via påmelding i en Facebook lead ads eller ved å senda inn påmeldingsskjema på nettsida vår. Du kan korti som helst trekkja tilbake samtykket ditt ved å melda deg av via vårt nyhendebrev – eller ved å senda oss ein e-post til post@lyngihaaret.no
9. Sletting av personopplysningar
Me lagrar og viser din besøks- og kjøpshistorikk for dei siste fem årene når du er aktiv kunde hos Lyng, det vil si at du har eit eller fleire besøk i over 12 månader.
Dersom du ikkje lenger er aktiv kunde slettes dine personopplysningar og besøks- og kjøpshistorikk automatisk når det er meir enn 36 månader sidan forrige besøk.
Du kan når som helst be om at dine personopplysningar slettes. Det vil då bety at du må registrere deg på nytt dersom du på et seinare tidspunkt ønskjer å handla hos oss.
10. Kundeservice
Har du spørsmål om dine personopplysningar eller ønsker innsyn, ta kontakt med salongen innafor opningstidene på telefon eller på e-post. Kontaktopplysningar finner du på https://lyngihaaret.no

11. Personvernombod
Har du spørsmål om eller er ueinig i korleis Lyng behandlar personopplysningar, kan du sende ein e-post der du beskriver kva din melding gjelder. Kontaktopplysningar finner du på https://lyngihaaret.no

Har du spørsmål om eller er ueinig i korleis vår databehandlar WooCommerce v/ Pagelook AS behandlar personopplysningar, kan du sende e-post til post@lyngihaaret.no
Du kan klaga på korleis Lyng eller databehandlar Knowit behandlar dine personopplysningar til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no , telefon: 22 39 69 00.

12. Bruk av informasjonskapslar (cookies)
Vi ynsker at ditt besøk på Lyngihaaret.no skal vera ei god oppleving. Difor brukar me informasjonskapslar (cookies) til analyse- og markedsføringsformål. Ein informasjonskapsel, også kalt cookie, er små filer som nettlesaren din mottek frå nettsider du besøkjer. Filene  vert lagra på datamaskina eller mobileinheten din, men dei kan ikke nyttast til å identifisera deg personleg og dei er ikke skadelege.

Ved å nytta deg av Lyngihaaret.no samtykkjer du i at me kan setja informasjonskapslar (cookies) i din nettlesar, og dei fleste nettlesarar er innstilt slik at dei automatisk aksepterer informasjonskapslar. Viss du ikkje samtykkjer til bruk av informasjonskapslar, må du sjølv trekkje tilbake samtykkjet ved å endra innstillingane i nettlesaren din. Les meir om korleis du gjer dette lenger nede på sida her.

13. Kva cookies brukar me?
På Lyngihaaret.no nyttar me to typar informasjonskapslar. Den eine typen lagrast frå gong til gong du besøkjer Lyngihaaret.no (persistente) og hjelper nettstaden med å huska informasjon om dine tidligare besøk. Den andre typen brukast kun ein gong (temporære) og slettast når du forlet nettstaden. Informasjonskapslane har ulike formål, for eksempel å halda deg innlogga på eniheten din mellom besøkja dine på Lyngihaaret.no, eller å gje oss innsikt i korleis brukarane navigerar på nettstaden. Denne kunnskapen hjelper oss å forbetra brukaropplevinga på Lyngihaaret.no.

Lyngihaaret.no samlar inn informasjon ved hjelp av informasjonskapslane for å nytta dataene til statistisk analyse og for å kunne gje deg meir relevant innhald på nettstedaden og i markedsføringa vår i andre kanalar. Me kan også bruka informasjonskapslane til å måla effekten av kampanjer for betalt annonsering.

Lyngihaaret.no nyttar Google Analytics som statistikk- og analyseverktøy, og me nyttar fylgjande funksjoner for markedsføring: remarketing, visningsrapportering og demografi- og interesserapportar. Lyngihaaret.no nyttar fylgjande funksjonar for markedsføring i Facebook sitt annonsesystem: Facebook-pixelen og Custom audience. Lyngihaaret.no nyttar Snap pixel for sporing og remarketing i Snapchat ads

14. Meir om informasjonskapslar
Har du behov for meir informasjon om korlei informasjonskapslar fungerer, kan du lesa retningslinjene for personvern hjå Google Analytics, som er vårt analyse- og statistikkverktøy.

15. Slik slettar/deaktiverer du informasjonskapsler
Viss du ynskjer å nytta Lyngihaaret.no utan at dine besøksdata vert registrert i Google Analytics, kan du installera Google Analytics sitt nettlesartillegg for bortveljingVer merksam på at dette også vil gjelda for alle nettstader som brukar Google Analytics, og ikkje berre Lyngihaaret.no.

Viss du ikkje ynsjker å bli vist annonser på Facebook og/eller Instagram som er basert på dine besøk på nettstader eller i apper, kan du gjera dette ved å fylgja denne veiledaren. Dette vil også gjelda for alle nettstader, og ikkje berre Lyngihaaret.no.

Framgangsmåten for å sletta informasjonskapslar varierer ut i fra kva einhet og nettlesar du brukar. Klikk på lenkene under for å lesa brukarveiledning for å sletta informasjonskapslar på din einhet.